درباره ما

 

چنین  گفت کز داور پاکداد 

دل ما پر از ترس و امید باد

                                                      فردوسی

پاکداد: عادل

مؤسسه پاکداد پارس که مرکز اصلی آن در تهران بوده و دارای یک شعبه در یکی از شهرستانها نیز می باشد به شماره ۳۸۶۷۵ به ثبت رسیده است.

گروه وکلای پاکداد پارس هم هرچند از لحاظ علمی در ارتباط تنگاتنگ با مؤسسه است از لحاظ ساختاری و تشکیلاتی به صورت کاملا مستقل از مؤسسه -به صورت یک کارگروه تخصصی- تشکیل گردیده و متشکل از وکلایی است که از لحاظ علمی قابلیت انجام امور تخصصی حقوقی را دارا می باشند که البته با توجه به ارتباط علمی کارگروه مزبور با مؤسسه، سایت قانون سعی خواهد نمود بستر لازم را در جهت ارتقای فعالیت این کارگروه تخصصی از وکلا نیز فراهم آورد.

سعی خواهد شد هر پرونده به وکیلی که تخصص و تجربه کاری در آن امر را داشته ارجاع گردیده و پس از بررسی مدارک مراجعین در دفتر اصلی و یا دفاتر کاری هریک از وکلای عضو و انتخاب راهکار لازم اقدامات عملی آغاز گردد.