• عمومی

    راهی دشوار در پیدا کردن قوانین مورد نیاز

      یافتن قوانین مورد نیاز در هر مساله یا مشکل حقوقی از معضلات نسبتا قابل توجه در کشور ما می باشد در این خصوص لازم به ذکر است که در هر مساله یا قضیه حقوقی دو جزء اصلی مورد نظر است: اول موضوع است ودیگری حکم شرع و قانون در خصوص آن؛ فهمیدن موضوع یا همان صورت مساله به نظر،ساده می آید اما حقیقت این است که داشتن درک صحیحی از آنچه به دنبال آن هستیم نیازمند تیزبینی خاصی است که در عمل، بسیاری از افراد فاقد آنند. در اینجا نیازی به ورود در بحث نحوه فهم کامل و دقیق موضوعات حقوقی نیست (که خود،بحثی مفصل است) اما پس از فهم…