صفحه اصلی


سایت قانون، وابسته به مؤسسه پاکداد پارس  به شماره ثبت ۳۸۶۷۵ بوده و با هدف ایجاد فضایی آزاد در جهت ارتقای مباحث حقوق کاربردی ایجاد گردیده است.
 این مؤسسه با این نگرش که علم حقوق در تمام دنیا تا حد زیادی کارکرد اصلی خود را از دست داده و حقوقدانان و سیستم های قضایی، بیشتر درگیر مسائل حاشیه ای شده اند تا آنچه زیربنایی و فلسفه ایجاد این علم بوده است؛ رویکرد اصلی خود را توجه ویژه به حقوق کاربردی قرار داده است ( مقاله موجود در سایت با عنوان مفهوم عبارت «حقوق کاربردی»، بیانگر نگرش ما می باشد ).