صفحه اصلی

سایت قانون، وابسته به موسسه حقوق کاربردی پاکداد پارس بوده و با هدف ایجاد فضایی آزاد در جهت ارتقای مباحث حقوق کاربردی ایجاد گردیده است.
 این موسسه با این نگرش که علم حقوق در تمام دنیا تا حد زیادی کارکرد اصلی خود را از دست داده و حقوقدانان و سیستم های قضایی، بیشتر درگیر مسائل حاشیه ای شده اند تا آنچه زیربنایی و فلسفه ایجاد این علم بوده است؛ رویکرد اصلی خود را توجه ویژه به حقوق کاربردی قرار داده و فعالیت تخصصی خود را در ارائه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی در دو بخش قراردادها و املاک، متمرکز نموده است ( مقاله موجود در سایت با عنوان مفهوم عبارت «حقوق کاربردی»، بیانگر نگرش ما می باشد ).

موسسه حقوق کاربردی پاکداد پارس در یک نگاه