قانون / قوانین

 سایتهای معتبر برای یافتن قانون / قوانین:

الف-سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (معاونت حقوقی ریاست جمهوری):

http://dotic.ir

ب-روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران( قوانین جدید):

www.rrk.ir/Laws

ج-سامانه قوانین مجلس شورای اسلامی:

http://rc.majlis.ir/fa/law

د- پایگاه قوانین و مقررات کشور:

www.dastour.ir

لوحهای فشرده و نرم افزارهای حاوی قانون / قوانین:

الف-لوح جامع قوانین و مقررات کشور:

http://update.dotic.ir/LawRevisionPages/showstaticpages.aspx?ID=46&isnews=False

ب-لوح حق مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی:

http://rc.majlis.ir/fa/content/law_cd