موسسه پاکداد پارس در یک نگاه


موسسه حقوق کاربردی پاکداد پارسموسسه پاکداد پارس به شماره ثبت ۳۸۶۷۵ که مرکز اصلی آن در تهران و شعبه ای از آن در یکی از شهرستانهاست فعالیت اصلی خود را مطالعه در زمینه علوم انسانی و بویژه حقوق کاربردی قرار داده است.

فعالیت مؤسسه:

با توجه به اعتقاد به اینکه در حال حاضر، مباحث حقوقی و حقوقدانان تا حد زیادی اسیر حواشی زاید شده و رسالت اصلی این علم که نهایتا ایجاد امنیت روانی برای آحاد افراد بوده (تا جایی که وابسته به نهادهای حقوقی و قضایی جامعه است) به طرز چشمگیری مغفول واقع شده است فعالیت اصلی موسسه را تمرکز بر «حقوق کاربردی» قرار داده ایم یعنی هدف اصلی مجموعه عبارتست از تلاش در جهت ارائه کار علمی و عملی برای کاربردیتر کردن علم حقوق ( برای اطلاع بیشتر مقاله ما با عنوان مفهوم  عبارت «حقوق کاربردی» را ملاحظه فرمایید).

مؤسسه در فضای مجازی:

به همین منظور -ترویج حقوق کاربردی- سایت قانون که وابسته به موسسه پاکداد پارس است ایجاد و راه اندازی شده است لذا حقوقدانان محترم می توانند نظرات و مقالات مرتبط خود را برای پیشبرد هدف مذکور برای ما ارسال نمایند.

 

بازگشت به صفحه اصلی