درباره ما

      مؤسسه پاکداد پارس که مرکز اصلی آن در تهران بوده و دارای یک شعبه در یکی از شهرستانها نیز می باشد به شماره ۳۸۶۷۵ به ثبت رسیده است.

با توجه به اینکه بخشی از موضوع فعالیت این مؤسسه، انجام مطالعات در زمینه علوم انسانی است و همچنین اینکه مؤسس آن یک حقوقدان می باشد انجام مطالعات حقوقی از جمله مهمترین فعالیتهای این مرکز می باشد؛ این گروه با این نگرش که علم و عالمان حقوق تا حد زیادی به حاشیه رفته اند و به همین جهت تشکیلات قضایی در بسیاری از کشورها کارکرد اصلی خود -که همان ایجاد امنیت حقوقی در جامعه است – را از دست داده و وجود تعداد فراوان دانشکده ها و فارغ التحصیلان این علم نیز در عمل نتوانسته اند آنطور که شایسته است در تحقق عدالت، نقش آفرین باشند فعالیت اصلی خود را بر مباحث حقوق کاربردی، متمرکز نموده است.

گروه وکلای پاکداد پارس هم هرچند از لحاظ علمی در ارتباط تنگاتنگ با مؤسسه است از لحاظ ساختاری و تشکیلاتی به صورت کاملا مستقل از مؤسسه -به صورت یک کارگروه تخصصی- تشکیل گردیده و متشکل از وکلایی است که از لحاظ علمی قابلیت انجام امور تخصصی حقوقی را دارا می باشند که البته با توجه به ارتباط علمی کارگروه مزبور با مؤسسه، سایت قانون سعی خواهد نمود بستر لازم را در جهت ارتقای فعالیت این کارگروه تخصصی از وکلا نیز فراهم آورد.

سعی خواهد شد هر پرونده به وکیلی که تخصص و تجربه کاری در آن امر را داشته ارجاع گردیده و پس از بررسی مدارک مراجعین در دفتر اصلی و یا دفاتر کاری هریک از وکلای عضو و انتخاب راهکار لازم اقدامات عملی آغاز گردد.