بایگانی دسته: قوانین جدید

قوانین و مقررات جدیدالتصویب

دستورالعمل اجرایی در خصوص ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

دستورالعمل اجرایی رییس قوه قضاییه درخصوص ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ( نحوه اعاده دادرسی در مورد آرای خلاف بین شرع ) طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ مورخ ۹۸/۰۹/۰۹ ابلاغ شد.

دریافت متن کامل ( متن درج شده در روزنامه رسمی کشور ):

دستورالعمل اجرایی رییس قوه قضاییه درخصوص ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

قوه قضائیه

مرجع تصویب: قوه قضائیه

شماره ویژه نامه: ١٢٢٨

دوشنبه،١١ آذر ١٣٩٨

سال ھفتاد و پنج شماره ٢١٧۶٢

دستورالعمل اجرایی ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری

٩/٩/١٣٩٨ ١٠٠/١٣۶٣٧٧/٩٠٠٠ شماره

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

تصویر دستورالعمل اجرایی شماره ٩٠٠٠/١٣۵٩۵۴/١٠٠ مورخ ١٣٩٨/٩/٩ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص «ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

                                                                       مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ دکتر محسن محدث

٩/٩/١٣٩٨ ١٠٠/١٣۵٩۵۴/٩٠٠٠ شماره

دستورالعمل اجرایی ماده۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری

در اجرای مفاد ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری و با عنایت به اصل صحت احکام قضایی با پرھیز از تزلزل آراء ، جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت قضایی رئیس قوه قضاییه در عدم اجراء احکام خلاف شرع بیّن، «دستورالعمل اجرایی ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری» به شرح مواد آتی ابلاغ می گردد.

 

ماده١ـ بررسی آراء قطعی در اجرای ماده ۴٧٧ قانون آیین دادرسی کیفری و تشخیص خلاف شرع بیّن و جلوگیری از اجرای آن از اختیارات رییس قوه قضاییه می باشد.

ماده٢ـ رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور و رییس سازمان قضائی نیروھای مسلح در اجراء وظایف قانونی خود چنانچه با آراء خلاف شرع بیّن مواجه شوند، طبق تبصره٣ ماده ۴٧٧ قانون مذکور مراتب را به رییس قوه قضائیه اعلام می نمایند.

ماده٣ـ قاضی صادرکننده حکم و یا سایر قضات مرتبط با پرونده و قضات اجراء احکام موظفند در مواجھه با آراء خلاف شرع بیّن مراتب را حسب مورد به نحو مستدل به رئیس حوزه قضایی یا دادستان اعلام کنند. رؤسای حوزه ھای قضایی و دادستانھا در راستای وظیفه نظارتی خویش چنانچه معتقد باشند رأی صادره خلاف شرع بیّن می باشد، موظفند حسب مورد با تنظیم گزارش و استدلال برخلاف شرع بیّن بودن رأی، مراتب را به رییس کل دادگستری استان اعلام نمایند.

ماده۴ـ رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و باسابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادرکننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام می نماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بیّن، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی می نماید.

ماده۵ ـ دستگاھھای اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی اعمال ماده ۴٧٧ قانون مذکور در صورتی که دلیل و مستند کافی برای اثبات خلاف شرع بیّن بودن دادنامه صادره داشته باشند می توانند درخواست خود را با ذکر کلاسه پرونده، مشخصات طرفین، علت درخواست و جھت خلاف شرع بیّن دانستن دادنامه به صورت مستدل به ضمیمه تصویر دادنامه یا دادنامه ھای صادره حسب مورد، برای دادگستری کل استان مربوط با سازمان قضایی نیروھای مسلح ارسال نمایند. مراجع مذکور درخواست متقاضی را بررسی و طبق ماده۴ این دستورالعمل اقدام مینمایند. بدیھی است درخواست ھای ناقص یا فاقد شرایط مذکور قابل بررسی و ترتیب اثر نخواھد بود.

ماده۶ ـ با وصول درخواست اعمال ماده۴٧٧ ق.آ.د.ک، در صورت ارجاع آن به حوزه معاونت قضایی یا مشاورین چنانچه پرونده مورد مطالبه قرار گرفت، مرجع مربوط موظف است اصل پرونده را پس از برگ شماری ارسال نماید و از فرستادن بدل پرونده یا لوح فشرده خودداری شود.

ماده٧ـ معاونت قضایی، قضات و مشاورین با تھیه و تنظیم گزارش دقیق، مستند و مستدل، جھات خلاف شرع بیّن را در حداقل زمان به ضمیمه پرونده برای دفتر ریاست قوه قضاییه ارسال می نمایند.

ماده٨ ـ چنانچه رییس قوه قضاییه در زمان بازنگری، دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید، در صورت ردّ اعاده دادرسی، مراتب لغو توقف توسط معاون قضایی به مرجع قضایی اعلام می گردد تا مطابق حکم صادره اقدام نماید.

ماده٩ـ در صورت موافقت رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی، پرونده محاکماتی به پیوست نظریه قضات و کارشناسان قوه قضائیه از طریق معاونت قضایی در اجرای ماده۴٧٧ قانون مذکور جھت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و رونوشت نامه برای پیگیری به دادگستری استان مربوطه ارسال می گردد.

تبصره ـ با تجویز اعاده دادرسی توسط رییس قوه قضائیه اجراء حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می افتد.

ماده١٠ـ با وصول پرونده در دیوان عالی کشور، رییس دیوان یا معاون قضایی وی پرونده را جھت رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع می نماید. شعبه مرجوع الیه موظف است مبنیاً بر نظر رییس قوه قضاییه، ضمن نقض رأی قطعی قبلی رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماھوی را معمول و اقدام به صدور رأی نماید.

تبصره ـ دفتر دیوان عالی کشور موظف است پس از صدور رأی نسخه ای از رأی دیوان را جھت درج در سابقه نظارتی به معاونت قضایی قوه قضائیه ارسال و پرونده محاکماتی متضمن رأی جدید را به دادگستری استان یا سازمان قضایی نیروھای مسلح مربوطه اعاده نماید.

ماده١١ـ این دستورالعمل در ١١ ماده و ٢ تبصره در تاریخ ١٣٩٨/٩/٧ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

                                                                                   رئیس قوه قضاییه ـ سیدابراھیم رئیسی